Není hasič jako hasič aneb rozdíl mezi SDH a JSDH

Drtivá většina obyvatel neví rozdíl mezi SDH a JSDHO. Tímto článkem bych rád stručně vysvětlil, jak velký je v těchto dvou organizacích rozdíl!

 .

SDH – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SDH je organizační článek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí. SDH Pracuje s mládeží, velkou měrou  se podílí na společenském, kulturním i sportovním dění dané obce. NA VŠECHEN PROVOZ SI MUSÍ VYDĚLAT SAMO! Třeba jako u nás pořádáním zábav, sběrem železného šrotu, pořádáním různých akcí (např. Halloweenská stezka odvahy apod.). Finančně částečně pomáhá i sama obec. Sponzorské dary také pomáhají sboru k jeho udržení. V čele SDH stojí starosta sboru, výkonným orgánem je výkonný výbor sboru a hlavním orgánem valná hromada, kterou tvoří členové sboru. SDH je tedy organizace stejně jako zahrádkáři, včelaři, Sokol apod.

Členem může být fyzická nebo právnická osoba, která vyjádří vůli být vázána stanovami SH ČMS, vnitřními předpisy a souhlasí se zpracováváním a zveřejňováním svých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě přijetí písemné, vlastnoručně, u mladých hasičů zákonným zástupcem, podepsané přihlášky, schválené výborem sboru vzniká členství v SDH.

JSDH – JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Naopak, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotka nebo JSDH) je skupina hasičů, kteří vyjíždějí k požáru či jiné mimořádné události. A zde se pomalu dostáváme k rozdílu mezi SDH a JSDH. Jednotku zřizuje obec, tedy členové jednotky jsou v pracovněprávním vztahu s obcí a obec pořizuje technické vybavení, hasiče posílá na odborná školení a celkově zajišťuje akceschopnost jednotky. Každá jednotka je dále zařazena do určité kategorie, podle rozsahu působnosti, vybavenosti, dojezdů atd… Jednotka města Košťany je zařazena do kategorie JPO III/1, což znamená, že jednotka musí vyjet k místu události do 10-ti minut od vyhlášení poplachu. 

Členem JSDH se může stát fyzická osoba starší 18ti let splňující zdravotní a odbornou způsobilost. Členy JSDH volí velitel jednotky.

!!!Člen SDH nemusí být člen JSDH a naopak – člen JSDH nemusí být členem SDH!!! V našem městě sbor s jednotkou úzce spolupracují, jelikož jsou téměř všichni členové výjezdové jednotky i členy sboru, někteří členové jsou členy výkonného výboru SDH.

V záložce „Členové“ naleznete jak členy sboru, členy výkonného výboru, tak i členy JSDHO (výjezdové jednotky).

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář